Kapellet

Sandhamns Kapell/Församlingen

Sandhamn tillhör Djurö, Möja och Nämdö församling. Sandhamn kapellstiftelse äger och förvaltar kapellet och kyrkogården. Kapellet bokas genom Djurö Församling.

Redan vid 1600-talets slut började Sandön, ytterst i havsbandet, bebyggas och när ryssarna i början av 1700-talet brände ned bebyggelsen ppå det närbelägna Eknö - som var mycket äldre - kom Sandö mer och mer att överta Eknös tidigare roll. Fr o m 1750-talet hölls regelbunden gudstjänst på ön av komministern från Möja, fast Sandö tillhörde Djurhamns kapellag. Genom denna predikoskyldighet - som gällde var tredje söndag den varma årstiden och som pågick fram till 1894 - kunde möjaprästen späda på sin tämligen skrala inkomst. Det var i tullhuset man samlades till gudstjänst och den lilla hamnklockan kallade samman till bön och andakt.
Tanken på en egen kyrka fanns redan då, men det skulle dröja mycket länge innan den kunde förverkligas. År 1770 ansökte tull- och lotspersonalen hos Kungl Maj:t om bidrag till ett kapellbygge, men anhållan avslogs. Nya framställningar gjordes 1778 och 1871, men alltjämt utan resultat. Det blev till sist så, att sandhamnsborna fick ta saken i egna händer och 1901 donerade en enskild person - disponent Axel Kjellström - tusen kronor, som blev grundplåt till en kyrkobyggnadsfond. Men det var först år 1921, som arbetet på en egen kyrka sköt fart. Då bildades en kyrklig arbetskrets, som började samla medel till kapellet. På initiativ av kyrkoherde Lars Hedblom grundades år 1932 Sandhamns kapellstiftelse och två år senare - när fonden var uppe i 26.000kr - vågade stiftelsen sätta planerna på ett kyrkobygge i verket. Den 15:e söndagen efter Trefaldighet 1934, en strålande sensommardag, lades grundstenen till kapellet. Tomt till kyrkplatsen hade tidigare skänkts av Sandhamns Fastighets AB och arkitekt Gustaf Odel i Stockholm hade som gåva överlämnat ritningarna till kapellet, vilka i vederbörlig ordning godkänts av Kungl Byggnadsstyrelsen.
Kapellet, som uppfördes under ledning av byggmästare Petrus Carlsson, Sandhamn, invigdes Heliga Trefaldighets dag 1935 av ärkebiskop Erling Eidem i närvaro av bl a ecklesistikminister Arthur Engberg.
Kapellet är beläget på Sandöns högsta punkt, vid foten av lotsutkiken, inom ett barrskogsområde. Kapellet är byggt av vitmålat trä och består av ett långhus med vapenhus i väster och sakristia i norr. Taket är täkt av skiffer. Den ursprungligen något spartanska interiören har efterhand berikats genom frikostiga gåvor.
Altartavlan skänktes sålunda 1939 av konsthandlare N Rapp i Stockholm. Det är en kopia av Rafaels välkända målning av Kristi förklaring i en vackert snidad ram. Samme donator har också förärat kapellet en oljemålning, föreställande S:t Josefs död, målad omkring 1800 av en okänd konstnär. Tavlan är placerad till vänster om altare. En annan oljemålning, "Ecce Homo", en kopia av Correggios original i National Gallery, London, är en gåva från 1943 av fru Stina Hedberg, Stockholm. Den har sin plats omedelbart framför predikstolen. Vid predikstolstrappan hänger en modern tavla av Den törnekrönte, skänkt till Sandhamns kapell på 1960-talet av fru Lotti Bergqvist. Kyrkan har också en del andra tavlor och reproduktioner.
Votivskeppen är båda skänkta av mästerlotsen I T Pihl respektive generalkonsul och fru W Wallin. Pihls skepp, som har sin plats över dopfunten, är tillverkat av givaren själv och tillkom i samband med kapellets byggande, under det att det andra votivskeppet donerades år 1941. Detta skepp är en kopia av ett 1700-talsskepp i Singö kyrka. Ett mindre skepp i glasmonter är en gåva av mästerlotsen Petrus Boman 1954 och förfärdigat av honom. Likaså är ett mindre skepp skänkt i samband med kapellets 50-årsjubileum 1985 av KSSS.
Dopfunten av grönpatinerad brons är jämte tillhörande dopfat i silver en gåva år 1945 av Föreningen Sandhamns Vänner. Funten är skulpterad av Alice Nordin.
Ljuskronan av malm med tio pipor mitt i kyrkan är ett polskt arbete av okänd ålder. Den skänktes till Sandhamns kapellinvigning av bankdirektör och fru G Schönmeys. Därjämte finns två mindre malmljuskronor om sex pipor, gåvor av lotsfamiljer i Sandhamn. Ett par vackra ljusplåtar, som flankerar altartavlan, har sänkts av bröderna Bertil och Börje Andersson.
Predikstolen, liksom interiören i övrigt hållen i ljust olivgrå och bruna toner, har på det ena fältet en framställning av Tron, Hoppet och Kärleken och på det andra fältet Lagens tavlor.
Kyrksilvret i Sandhamns kapell, d v s kalk av silver med patén, oblatask och vinkanna skänktes 1935 av Esther och Waldemar Wallin. En förgylld silverkalk med vridet skaft och stenbesatt fot, tillverkad i Mexico, skänktes 1966 av Ebe och Arne Wickberg.
Brudkronan av förgyllt silver, s k prinsessmodell, skänktes 1962 av Sandhamn syjunta.
Altarljusstakar: det större paret av silver härrör från 1874, under det att de två mindre stakarna av nysilver är skänkta 1969 av Constance Ekberg. Ett antal övriga ljusstakar förvaras på andra ställen i kapellet.
En mässhake av vitt siden med inslag av grönt, blått och gult, är tillverkad på ateljé Licium 1648 och inköpt av Sandhamn kapellstiftelse. Två mässhakar skänktes i samband med kapellets 50-årsjubileum, en blå av Djurö församling och en grön av Erna Ehlers. Även två antependier skänktes av Djurö församling i samband med 50-årsjubiléet, ett vitt och ett blått. Ett grönt antependium har funnits sedan kapellets tillkomst.
Orgeln, som finns på läktaren, har fem stämmor och byggdes 1951 av musikdirektör Gustaf Kruse och kantor Gunnar Guhrén. Den femte stämman (pedal) tillkom i början av 1980-talet. Tidigare användes ett vanligt harmonium. Piano finns sedan 1988 i kapellet.
Den nuvarande klockstapeln förfärdigade av Petrus och Stig Carlsson 1936 och klockan, gjuten samma år, är tillverkad av Bergholtz klockgjuteri och skänkt av A Sundén-Cullberg. Elektrik ringning installerades år 1975.
Kapellet ommålades invändigt 1979 och utvändigt 1985.
Kyrkogården som började tas i bruk år 1834 ligger knappt 500 m väster om kapellet.

• Telefon: 08 – 571 544 00
• Kyrkvärd/kyrkvaktmästare: Britt-Marie Sundberg 08-571 532 13 / 070-755 80 90

© 2009-2019 Destination Sandhamn