Sandhamns vägförening

Sandhamns Samfällighetsförening

Sandhamns Samfällighetsförening bildades år 1993 genom förrättning enligt anläggningslagen. Genom en sådan förrättning fastställs för Sandhamn vilka vägar som skall skötas gemensamt av och för alla medlemmar i föreningen. Genom förrättningen fastställs också ett andelstal för varje fastighet som sedan ligger till grund för utdebiteringen av föreningens kostnader. Beslut om utdebitering sker vid föreningens årsmöte som hålls traditionsenligt i skolan 1 maj kl 15.00 då alla är välkomna.

Standard och skick
Föreningens vägar är utbyggda vid olika tidpunkter i samband med öns exploatering. Gemensamt för alla vägar är att ingen dimensionerats för fordonstrafik av någon större omfattning.

Sedan år 2001 har vid varje årsmöte fattats beslut om avgifter för fordon på ön. Övergripande resonemang har varit att långsiktigt begränsa trafiken men ändå inte förhindra trafik som kan krävas för att kunna genomföra byggprojekt. Sådan nödvändig trafik skall i princip täcka sina kostnader för slitage och specifikt erforderliga förbättringar.

Eget regelverk
Sedan slutet av 1990 talet har föreningen inget statsbidrag. Öns fastighetsägare har därefter stora möjligheter att styra över väg- och trafikmiljön på ön, givet att man vid riggande av regelverk håller sig till övergripande svensk lagstiftning och tidigare förrättning.

Debiteringar görs utifrån tre olika grunder nämligen; vägslitage vid tillfälliga transporter på ön, vägslitage vid byggprojekt och fordon stationerade på ön.

Effekter av eget regelverk
Systemet med fordonsavgifter har inte drastiskt minskat antalet fordonsrörelser på ön. Visserligen försvann ett antal fyghjulingar som uteslutande användes för privatkörning i byn, men det stora flertalet fyrhjulingar finns kvar.

Alla ägare skall anmäla sitt fordon.

Föreskrifter gällande fordon på Sandhamn:
- Att fordonet är registrerat (ej avställt)
- Trafikförsäkring är betalad
- Att avgift till vägföreningen är betalad och att klistermärket som erhålls vid betalning (kontrollmärket) sitter väl synligt
- Att farten 20 km/h respekteras
- Att fordonet inte framförs av annan person än den som enligt gällande körkortskrav har vad som krävs för att framföra det specifika fordonet
- Att fordon bara får köras på förrättade vägar dvs inte ute på stigar och i skog

För ytterligare information se gärna PDF-filen nedan.
Du behöver acrobat reader för att kunna läsa filen, det kan du hämta Här.

- E-post: magnus@btco.se alt. sjoblom.per@gmail.com
- Adress: c/o Sjöblom, Box 3, 130 39 Sandhamn
- Telefon: Per Sjöblom 070-5458469, alt. Magnus Tornblad 070-5296219

© 2009-2019 Destination Sandhamn