Hemmanet

Eknö hemman, Samfällighetsförening

En stor del av mark- och vattenområdena på Sandön ägs och förvaltas av Eknö Hemman Samfällighetsförening. Samfälligheten ägs av 140 fastigheter som i sin tur är ägda av privatpersoner. De flesta av dessa privatpersoner har på olika sätt en knytning till Sandhamn som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden.
I förvaltningen av den privatägda marken har Eknö Hemmans ägare alltid arbetat för att mark- och vattenområdena ska nyttjas till det som är långsiktigt positivt för såväl ägarna som för Sandhamn.

Markhyra/arrende
Ingen fastighetsägare får permanent utnyttja Eknö Hemmans mark för att lägga upp t.ex. ved eller virke.
Vid ombyggnationer kan Eknö Hemman temporärt hyra ut mark för byggmaterial mm.
Båtar får under vinterhalvåret läggas upp på Hemmanets mark på anvisade platser. Inga båtar får finnas på Hemmanets mark under tiden 1 juni till 31 augusti.
Eknö Hemman hyr enligt arrendeavtal ut mark för sjöbodar. Användningen av sjöbodar får inte förändras då det är viktigt att vattennära områden behåller sin ursprungliga karaktär. Redan på 1970-talet lade delägarna i Eknö Hemman fast principen om att all upplåtelse av delägarnas gemensamt förvaltade mark skulle ske på marknadsmässiga villkor.

Markförsäljningar
Eknö Hemman har ett restriktivt förhållningssätt när det gäller att sälja mark som tillhör Eknö Hemman. Det är viktigt att gränder och passager även i fortsättningen kan hållas öppna. Markförsäljningar görs främst om en bättre fastighetsbildning kan uppnås. Alla markförsäljningar måste godkännas vid en föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma hålls den 1 maj varje år.

Ombyggnationer
Sandhamn utgör en unik kulturhistorisk miljö som måste bevaras samtidigt som det måste finnas en möjlighet till varsam förnyelse och förändring. En källa till inspiration är boken ”Sandhamn – en riksintressant kulturmiljö i Värmdö kommun” skriven av Johan Aspfors. Det är alltid bra att diskutera förslag till förändringar med berörda grannar. Exempel på förändringar som kan skapa problem är nya färgsättningar och ombyggnationer som normalt inte känns naturliga på Sandhamn t.ex. stora trädäck.
Eknö Hemmans styrelse tillfrågas när Eknö Hemman äger närliggande markområde.

Skötsel av Hemmanets mark
Eknö Hemman har inga fastighetsskötare. Enligt hävd är det den intilliggande fastigheten som ser till att hålla snyggt även på den samfällda marken t.ex. att klippa gräs eller ta bort ogräs. Det är inte tillåtet att fälla eller plantera träd på Hemmanets mark och det är viktigt att hålla alla gränder framkomliga.
Det gäller för var och en att hålla snyggt framför sin tomt. Alla måste hjälpa till för att vi skall kunna behålla Sandhamn vackert.

Inga staket ner till stränder
Sedan urminnes tider är det inte tillåtet att bygga plank/staket ned till vattnet på Sandön utan lämna en lucka för passage. Informationsskyltar längst stranden bör vara av typen ”Privat mark. Passage tillåten”.

Bryggplatser
Eknö Hemman äger och hyr via arrendekontrakt ut de flesta bryggfästen på Sandhamn. Eknö Hemman hyr ut bryggplatser vid pontoner i hamnen. Den som vill stå i kö för båtplats, kontakta claes.sunnman@telia.com. I samband med intresseanmälan skall 200 kr betalas in till pg 56713-1 eller bg 5975-5629

Sopor/grovsopor
I Sandhamn lämnas sopor vid sopstationen i hamnen där det också finns återvinning för glas och batterier. Lämna aldrig sopor framme då det både luktar och lockar måsar och rävar att sprida skräpet. Värmdö kommun hämtar grovsopor vid några tillfällen varje år.

Eldningsförbud
På Sandhamn finns ett generellt eldningsförbud. Brandchefen på ön skall kontaktas vid eventuella undantag från regeln.

Väl mött i Sandhamn. Om vi alla hjälper till kan vi bevara den unika miljön på Sandön.

• Adress: Box 98, 130 39 Sandhamn
• Kontaktperson: Peje Emilsson

© 2009-2019 Destination Sandhamn